Vi genomför elbesiktningar, termografering på el , OVK-ventilation.

Termografering

Med termografering kan du finna bristerna och åtgärda i rätt tid innan stora kostnader uppstår!

Genom att använda termografering kan oplanerade driftstopp och onödiga kostnader minimeras. Med hjälp av denna teknik kan vi hitta fel i er utrustning utifrån ett förebyggande arbetssätt och utan driftavbrott. En elanläggning innehåller tusentals kopplingspunkter. Det är vanligt att elfel förorsakar driftstopp och om det går riktigt illa kan en ljusbåge förorsaka en brand. Elfel utgör kostnadsmässigt den enskilt största brandorsaken.

Fastighetsägaren ansvarar för att lokalens fasta elinstallation är i sådant skick att den ej utgör en fara för person och sak och hyresgästen för att löpande se till att elutrustning och synliga delar av installationen är säker.

 

 

Att utföra en egenkontroll samtidigt som termografering är ett smart sätt att minska kostnaden eftersom samma person utför båda åtgärderna och presenterar resultatet i samma rapport. Egenkontroll utförd av utbildad personal kan minska kostnaden för den ordinarie revisionsbesiktningen då denna kan koncentreras till mer systematiska och övergripande elsäkerhetsfrågor.

Kombinationen av regelbundna revisionsbesiktningar, egenkontroll samt termografering ger företaget en elanläggning med:

  • minskad risk för person- och brandskador
  • minskad risk för driftstörningar

OVK-besiktning

Vi är ackrediterade och utför OVK besiktningar. OVK är en obligatorisk kontroll av ventilationssystem. Besiktningen är kontinuerlig och byggnader ska enligt svensk lag besiktigas.

Jan Andersson
Divisionschef Maintenance
jan.andersson@dynamate.se
Telefon 073-622 63 15

Kontakta mig för mer information!