Att vara innehavare av starkströmsanläggning innebär att man ansvarar för att anläggningen sköts på ett sådant sätt att den bibehåller en betryggande säkerhet mot skada på grund av el efter det att anläggningen är uppförd och övertagen. Starkströmsanläggningen ska således hållas i ett sådant skick att den inte kan orsaka skada på person eller egendom.

Med innehavare menas den som råder över anläggningen och kravet på att innehavaren ska ansvara för skötseln regleras i starkströmsförordningen, SFS 2009:22 och i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3. I föreskriften finns även krav på att utföra en särskild kontroll.

Kravet på den som ska göra denna typ av kontroll, är att personen ska ha yrkesvana och vara väl förtrogen med de anläggningar som avses och med de föreskrifter som gäller för anläggningarna. Resultatet av kontrollen ska dokumenteras.

Om en innehavare önskar att kontrollen utförs av auktoriserad besiktningsingenjör enligt EN:s anvisningar, ska den utföras helt enligt EN:s bestämmelser och följa de administrativa rutiner som är fastställda.

Detta är något som vi utför genom vår auktoriserade besiktningsingenjör Mats Blomberg.

undefined