Genom att använda termografering, registrering av värmestrålning, kan oplanerade driftstopp och onödiga kostnader minimeras. Vi hittar fel i er utrustning utifrån ett förebyggande arbetssätt och utan driftavbrott. Ett mycket effektivt hjälpmedel vid uppföljningar/kontroll av olika anläggningar exempelvis:

  • Elanläggningar, centraler, ställverk och kopplingsutrustningar
  • Process- och mekaniska utrustningar, pumpar, motorer, fläktar och hydraulik
  • Fastigheter, värme- och kylsystem, exempelvis isoleringsfel och köldbryggor

Vi erbjuder termografering under utrustningens hela livslängd, exempelvis vid följande tillfällen:

  • Acceptans och verifiering av ny utrustning
  • Garantiuppföljning
  • Driftsäkerhetsanalys, trendanalys och tillståndsbaserat underhåll
  • Uppföljning av felorsaker och problemdiagnostik
  • Beslut om renovering alternativt att köpa ny utrustning

Vi levererar rapport inklusive åtgärdsförslag
Efter genomförd termografering får du en rapport över vilka anläggningar som kontrollerats samt förslag på åtgärder.

Termografering Elanläggning

Exempel elanläggningar
En varmgång i anslutningen på en plint.

Exempel fastigheter
Kallras kring port samt lägre temperatur på fönster då den övre halvan har enkelglas och den undre dubbelglas.

 

Innehavarens ansvar
Som innehavare ansvarar du för att elanläggningen är i sådant skick att den ej utgör en fara för person och sak.

Elanläggningar
En elanläggning innehåller tusentals kopplingspunkter. Det är vanligt att elfel förorsakar driftstopp och om det går riktigt illa kan en ljusbåge förorsaka en brand. Elfel utgör kostnadsmässigt den enskilt största brandorsaken.

Process- och mekaniska utrustningar
Då roterande delar utför ett arbete uppstår friktion. Vid höga friktioner utvecklas värme till onormala nivåer. Vibrationer, fukt, smuts, korrosion och slitage påskyndar nedslitningsförloppet. Felet åtgärdar aldrig sig självt. Det viktigaste är att hitta felen i rätt tid innan stor skada har skett.

Fastigheter
Energikostnaden blir allt mer betungande och olika former av byggfel kan orsaka stora ekonomiska förluster. Innan garantin går ut på fastigheten, bör du se till att du fått det du köpt. Även förebyggande underhåll av fastighetsutrustningar är ett lämpligt område för termografering. T.o.m fuktskador och vattenläckage kan upptäckas med hjälp av värmekameran.

Egenkontroll samtidigt är ett klokt val
Egenkontroll utförd av utbildad personal kan minska kostnaden för den ordinarie revisionsbesiktningen då denna kan koncentreras till mer systematiska och övergripande elsäkerhetsfrågor. Att utföra en egenkontroll samtidigt som termografering är ett smart sätt att minska kostnaden. Samma person utför båda åtgärderna och presenterar resultatet i en och samma rapport. Kombinationen av regelbundna revisionsbesiktningar, egenkontroll samt termografering ger innehavaren en elanläggning med:

  • minskad risk för person- och brandskador
  • minskad risk för driftstörningar

Exempel process- och mekaniska utrustningar
En alldeles för hög temperatur på en hydraulpump då denna ska ligga på max ca 58-60 grader.

Jan Andersson
Divisionschef Produktion & Underhåll
jan.andersson@dynamate.se
Telefon 073-622 63 15

Kontakta mig för mer information!